MUJI, ???c thành l?p t?i Nh?t B?n vào n?m 1980, MUJI cung c?p các s?n ph?m ?a d?ng v?i ch?t l??ng tuy?t v?i bao g?m ?? gia d?ng, các s?n ph?m th?i trang và th?c ph?m.
MUJI là ch? vi?t t?t c?a t? Mujirushi Ryohin trong ti?ng Nh?t, có ngh?a là “s?n ph?m ch?t l??ng kh?ng th??ng hi?u”.

MUJI ho?t ??ng d?a trên ba nguyên t?c c?t l?i, v?n lu?n kh?ng thay ??i cho ??n ngày nay:

1. L?a ch?n nguyên v?t li?u
2. Giám sát quy trình
3. ??n gi?n hóa bao bì


Các s?n ph?m c?a MUJI ???c t?o ra t? quy trình s?n xu?t v? cùng t?i ?u và k? l??ng, nh?ng kh?ng hoàn toàn d?a trên phong cách t?i gi?n. Tính ??n gi?n trong các s?n ph?m c?a MUJI mang tính ??i chúng cao, phù h?p v?i nhi?u ??i t??ng khách hàng.
MUJI ???c thành l?p vào n?m 1980. Kh?i nguyên c?a c?ng ty là s? t?i ?u hóa quy trình s?n xu?t v?i m?c ?ích t?o ra các s?n ph?m ??n gi?n, chi phí h?p ly, ch?t l??ng t?t. ??c bi?t, MUJI ki?m soát ch?t l??ng các s?n ph?m th?ng qua ba y?u t?: l?a ch?n ngu?n nguyên li?u, giám sát quy trình và ??n gi?n hóa bao bì

Ví d?, n?u b?n b? qua quy trình t?y tr?ng cho b?t gi?y, thì gi?y thành ph?m s? có màu nau nh?t. MUJI ?? s? d?ng lo?i gi?y này cho vi?c ?óng gói và dán nh?n c?a mình. Nh? ?ó, các s?n ph?m c?a Muji ??u có v? ngoài gi?n d? và g?n g?i. Dù ?i ng??c l?i v?i xu h??ng trình bày bao bì c?u kì trên th? tr??ng, nh?ng s?n ph?m c?a MUJI lu?n giành ???c s? ?ánh giá cao, và t?o ra làn sóng ch?n ??ng kh?p Nh?t B?n c?ng nh? trên toàn th? gi?i.

Thành c?ng này ??n t? vi?c chúng t?i kh?ng t?o ra nh?ng s?n ph?m ch? ?? theo ?u?i th? hi?u chung trên th? tr??ng nh? là “?ay là nh?ng gì t?i th?c s? mu?n” ho?c “T?i ph?i có ???c món này”.
M?c tiêu c?a MUJI là mang l?i cho khách hàng s? hài lòng ? m?c ?? h?p ly, kh?ng ph?i th? hi?n b?ng “?ay là nh?ng gì t?i th?c s? mu?n” mà b?ng “Th? này là ??”.

“?ay là nh?ng gì t?i th?c s? mu?n” nghe có chút c? ch?p và v? k?, trong khi ?ó “Th? này là ??” l?i th? hi?n l?p lu?n mang tính hòa nh?.

Trên th?c t?, c?m t? này th?m chí còn có th? là s? k?t h?p gi?a t? b? và m?t chút kh?ng hài lòng. M?c tiêu c?a MUJI là xóa b? s? kh?ng hài lòng dù ch? là m?t ph?n nh?. T? ?ó t?o nên m?t “Th? này là ??” r? ràng và t? tin.
Các s?n ph?m c?a MUJI ???c t?o ra t? quy trình s?n xu?t v? cùng t?i ?u và k? l??ng, nh?ng kh?ng hoàn toàn d?a trên phong cách t?i gi?n. Tính ??n gi?n trong các s?n ph?m c?a MUJI mang tính ??i chúng cao, phù h?p v?i nhi?u ??i t??ng khách hàng.

Chúng t?i ?? ???c c?ng nh?n là doanh nghi?p “ti?t ki?m tài nguyên”, “giá c? th?p”, “??n gi?n”, “?n danh”và “h??ng t?i thiên nhiên”.
MUJI kh?ng thiên v? m?t ?ánh giá nào trong t?t c? các ?ánh giá ? trên mà chú tr?ng phát tri?n ??ng ??u các ph??ng di?n.

Chúng t?i có h?n 700 c?a hàng MUJI trên kh?p th? gi?i, mang theo h?n 7.000 m?t hàng ?a d?ng t? qu?n áo,
?? gia d?ng, ??n th?c ph?m và th?m chí c? nhà ?.
Tuy v?y, n?n t?ng h? t? t??ng v?n ???c gi? nguyên v?n nh? nh?ng ngày ??u thành l?p; gi?ng nh? la bàn lu?n ch? v? h??ng B?c, và chúng t?i s? ti?p t?c ??a MUJI h??ng ??n s? gi?n ??n và ph? quát trong ??i s?ng th??ng ngày.

日本成本人片无码免费视频