C? h?i ngh? nghi?p

T?i MUJI Vi?t Nam, chúng t?i ??u t? cho vi?c ?ào t?o và phát tri?n c?a nhan viên, khuy?n khích th?ng ti?n trong n?i b? c?ng ty.
Chúng t?i ?ang tìm ki?m nh?ng b?n tr? ??y ti?m n?ng và nhi?t huy?t s? cùng MUJI Vi?t Nam g?n bó và phát tri?n.

Tham gia v?i chúng t?i

  • B??c 1: T?i m?u ??n ??ng ky Download
  • B??c 2: ?i?n th?ng tin chính xác vào ??n
  • B??c 3: G?i m?u ??n v? ??a ch? HR@MUJI.VN
  • B??c 4: Chúng t?i s? liên h? n?u h? s? c?a b?n phù h?p v?i v? trí tuy?n d?ng
Làm vi?c t?i C?a hàng
Nhi?m v? ch? y?u
Cung c?p và duy trì d?ch v? khách hàng tuy?t v?i, truy?n ??t ki?n th?c v? s?n ph?m, s?p x?p hàng hóa, ??m b?o hình ?nh khu v?c bán hàng, thanh toán, nh?n yêu c?u t? khách hàng,…
Làm vi?c t?i V?n phòng
H? tr? các c?a hàng trong m?i tình hu?ng ?? c?a hàng có th? ho?t ??ng m?t cách hi?u qu? nh?t.
Bao g?m các b? ph?n nh? Hành chính, Nhan s?, K? toán, Thu mua, H?u c?n, Marketing,…