Cau h?i th??ng g?p

  • 1.Ch? áp d?ng ??i v?i các s?n ph?m Trang ph?c nam, Trang ph?c n? & Trang ph?c tr? em. Kh?ng áp d?ng ??i ??i v?i ?? m?c trong, ?? lót.
  • 2.Ph?i xu?t trình hóa ??n g?c.
  • 3. Có th? ??i hàng trong vòng 07 (b?y) ngày , bao g?m ngày th? 07 ( b?y).
  • 4.S?n ph?m ??i ph?i còn nguyên nh?n mác và ch?a qua s? d?ng.
  • 5. S?n ph?m ??i m?i ph?i ngang giá v?i s?n ph?m ??i. N?u giá c?a s?n ph?m ??i m?i cao h?n, khách hàng ph?i tr? thêm ph?n chi phí chênh l?ch.
  • Kh?ng ??i hàng cho các tr??ng h?p sau:
  • 1. V? nguyên t?c, kh?ng ??i hàng ??i v?i nh?ng s?n ph?m kh?ng th? bán l?i ???c n?a.
  • 2.Kh?ng xu?t trình ???c hoá ??n g?c.
  • 3.Hoá ??n g?c quá 07 ngày k? t? ngày mua.
  • 4.S?n ph?m ?? qua s? d?ng (s?n ph?m kh?ng còn nh?n mác ho?c s?n ph?m ???c xác ??nh là ?? qua s? d?ng).
  • Tr??ng h?p s?n ph?m b? l?i
   L?u y: trong m?t s? tr??ng h?p, s? m?t th?i gian ?? xác nh?n l?i c?a s?n ph?m.
   Chính sách ??i hàng
  • 1.Ph?i xu?t trình hóa ??n g?c
  • 2.Hóa ??n g?c kh?ng quá 07 (b?y) ngày k? t? ngày mua (bao g?m ngày th? 07 (b?y)), tùy vào tình hu?ng
  • 3.S?n ph?m ?? qua s? d?ng (kh?ng còn nh?n mác ho?c s?n ph?m ???c xác ??nh là ?? qua s? d?ng)
  • 4.S?n ph?m ??i m?i ph?i ngang giá v?i s?n ph?m l?i. N?u giá c?a s?n ph?m ??i m?i cao h?n, khách hàng ph?i tr? thêm ph?n chi phí chênh l?ch.
  • Chúng t?i r?t ti?c, hi?n t?i cách duy nh?t ?? mua hàng là ??n c?a hàng c?a chúng t?i.
   Th?ng tin c?a hàng.
  • MUJI lu?n gi?i thi?u ??n khách hàng các s?n ph?m m?i cùng nhi?u ch??ng trình khuy?n m?i. N?u b?n mu?n tr? thành m?t trong nh?ng ng??i ??u tiên nh?n ???c nh?ng ?u ??i này, h?y ??ng ky ngay vào ?ng d?ng MUJI Passport.
  • "MUJI Passport" là m?t ?ng d?ng mi?n phí ???c thi?t k? ?? khách hàng có th? truy c?p các th?ng tin v? MUJI b?t c? khi nào và b?t c? n?i ?au. ?ng d?ng này cung c?p ??y ?? các tin t?c, th?ng tin c?a hàng và th?ng tin s?n ph?m ?? h? tr? cho vi?c mua s?m di?n ra thu?n ti?n. Khách hàng có th? thu th?p MUJI miles, s? d?ng phi?u gi?m giá mua hàng.
  • B?n có th? liên h? qua trang MUJI Facebook.
  • Chúng t?i r?t ti?c, hi?n t?i MUJI ch?a phát hành th? quà t?ng. Hi?n chúng t?i kh?ng cung c?p tài kho?n ho?c c? s? tín d?ng cho các c?ng ty.
  • Visa
   MasterCard
   JCB
   American Express
   Diners Club
   UnionPay
  • "MUJI passport" là m?t ?ng d?ng mi?n phí ???c thi?t k? ?? truy c?p các th?ng tin v? Muji b?t c? khi nào và b?t k? n?i ?au. ?ng d?ng này cung c?p ??y ?? tin t?c, th?ng tin c?a hàng và th?ng tin s?n ph?m ?? h? tr? cho vi?c mua s?m di?n ra thu?n ti?n. Ng??i dùng có th? thu th?p MUJI miles, s? d?ng phi?u gi?m giá mua hàng.
  • ■T? MUJI
   B?n s? nh?n ???c nh?ng g?i y t? c?a hàng và t? MUJI.
   ??ng t?i các bài vi?t ?? gi?i thi?u nh?ng s?n ph?m ???c ?a thích.
  • ■MUJI Mile
   B?n s? nh?n ???c nh?ng g?i y t? c?a hàng và t? MUJI.
   ??ng t?i các bài vi?t ?? gi?i thi?u nh?ng s?n ph?m ???c ?a thích.
  • ■Phi?u mua hàng
   Phi?u mua hàng s? ???c g?i ??n ?ng d?ng MUJI Passport Vào tu?n l? MUJI (MUJI Week), b?n s? nh?n ???c phi?u mua hàng ??c bi?t ch? dành riêng cho thành viên ?? ??ng ky ?ng d?ng MUJI Passport.
  • ■Danh m?c s?n ph?m
   B?n có th? tìm th?y các s?n ph?m ???c phan ph?i b?i MUJI.
  • MUJI passport là gì ?(Link)
  • B?ng vi?c liên k?t tài kho?n x? h?i v?i các ?ng d?ng và ph?c h?i cài ??t, b?n có th? ph?c h?i d? li?u và s? Mile tích l?y c?a mình khi b?n g? b? ?ng d?ng ho?c chuy?n ??i sang thi?t b? khác.
  • ■Ph?c h?i cài ??t nh? th? nào
   1. Ch?n “Kh?i ph?c tài kho?n” ? danh m?c.
   2. Ch?n “Tùy ch?n”
   3. Ch?n m?ng x? h?i liên k?t (Facebook ho?c Twitter??? or Instagram)
   4. ??ng nh?p v?i tài kho?n c?a b?n
  • ■Ph?c h?i cài ??t nh? th? nào
   1. Ch?n “Kh?i ph?c tài kho?n cá nhan” t?i màn hình n?i ?ng d?ng ???c cài ??t
   * Ho?c ch?n “Kh?i ph?c tài kho?n”> “Kh?i ph?c” t?i danh m?c.
   2. Ch?n m?ng x? h?i c?n ph?c h?i
   3. ??ng nh?p v?i tài kho?n c?a b?n