Chính Sách X? Ly Th?ng Tin Cá Nhan c?a Khách Hàng
Liên Quan ??n Trang Web c?a C?ng ty Trách Nhi?m H?u H?n MUJI Retail (Vi?t Nam)
(Chính Sách B?o V? Th?ng Tin Cá Nhan)

Gi?i thi?u

C?NG TY TNHH MUJI RETAIL (VI?T NAM) cam k?t t?n tr?ng quy?n riêng t? c?a Khách Hàng (sau ?ay g?i là "Khách Hàng") và b?o v? D? Li?u Cá Nhan c?a Khách Hàng (nh? ???c ??nh ngh?a trong M?c 4 bên d??i). Chính Sách B?o V? Th?ng Tin Cá Nhan này (sau ?ay g?i là "Chính Sách B?o V? Th?ng Tin Cá Nhan") gi?i thích cách chúng t?i thu th?p, qu?n ly và s? d?ng D? Li?u Cá Nhan c?a nh?ng Khách Hàngtruy c?p vào trang web c?a C?ng Ty Trách Nhi?m H?u H?n MUJI Retail (Vi?t Nam) (sau ?ay g?i là "Trang Web") và s? d?ng các s?n ph?m ho?c d?ch v? ???c cung c?p t?i ?ó, c?ng nh? th?ng báo cho Khách Hàng v? quy?n riêng t? c?a ng??i ?ó.

M?c l?c

a. V? Chúng T?i

Chúng t?i là C?NG TY TNHH MUJI RETAIL (VI?T NAM) (sau ?ay g?i là “C?ng Ty”), m?t c?ng ty con c?a RYOHIN KEIKAKU CO., LTD., m?t doanh nghi?p ???c thành l?p và ho?t ??ng h?p pháp theo lu?t pháp Nh?t B?n, và là thành viên c?a T?p ?oàn RYOHIN KEIKAKU.

Trong ph?m vi và cho các m?c ?ích s? d?ng D? Li?u Cá Nhan ???c m? t? trong tài li?u này, C?ng Ty và RYOHIN KEIKAKU CO., LTD. s? ???c g?i chung là "Chúng T?i".

b. Chính Sách B?o V? Th?ng Tin Cá Nhan

Chính Sách B?o V? Th?ng Tin Cá Nhan nh?m m?c ?ích th?ng báo cho Khách Hàng v? cách chúng t?i có ???c và x? ly D? Li?u Cá Nhan c?a Khách Hàng khi Khách Hàng truy c?p vào Trang Web và s? d?ng các s?n ph?m ho?c d?ch v? do chúng t?i cung c?p.

Trang Web này kh?ng dành cho các cá nhan d??i 18 tu?i và chúng t?i kh?ng có y ??nh thu th?p d? li?u v? các cá nhan d??i 18 tu?i. Trong tr??ng h?p chúng t?i thu th?p d? li?u v? tr? em, chúng t?i s? tuan th? lu?t pháp và quy ??nh hi?n hành có liên quan. Ngoài ra, b?ng tài li?u này, chúng t?i t? ch?i m?t cách r? ràng b?t k? và toàn b? trách nhi?m theo lu?t hi?n hành trong tr??ng h?p Khách Hàng v? tình ho?c c? y cung c?p cho chúng t?i th?ng tin sai l?ch v? ?? tu?i c?a b?n.

Ngoài Chính Sách B?o V? Th?ng Tin Cá Nhan này, tùy t?ng th?i ?i?m, chúng t?i có th? cung c?p các th?ng báo c?a Khách Hàng liên quan ??n vi?c thu th?p, l?u tr? và s? d?ng D? Li?u Cá Nhan. Khách Hàng có ngh?a v? ??c t?t c? các th?ng báo nh? v?y ?? n?m ???c th?ng tin ??y ?? v? ly do và ph??ng th?c thu th?p, qu?n ly và s? d?ng D? Li?u Cá Nhan c?a chúng t?i. Chính Sách B?o V? Th?ng Tin Cá Nhan này b? sung cho các th?ng báo ?ó và kh?ng nh?m làm m?t hi?u l?c các th?ng báo ?ó.

Chúng t?i có quy?n s?a ??i Chính Sách B?o V? Th?ng Tin Cá Nhan này b?t c? lúc nào trong ph?m vi ???c lu?t pháp và quy ??nh hi?n hành cho phép. Chúng t?i s? th?ng báo cho b?n v? b?t k? thay ??i quan tr?ng nào ??i v?i Chính Sách B?o V? Th?ng Tin Cá Nhan này b?ng cách ??ng nó lên Trang Web ho?c b?ng b?t k? ph??ng th?c nào khác mà chúng t?i cho là phù h?p. Chính Sách B?o V? Th?ng Tin Cá Nhan ???c s?a ??i s? có hi?u l?c khi Khách Hàng ???c th?ng báo b?ng cách th?c h?p ly theo quy ??nh c?a chúng t?i ho?c khi ???c ??ng trên Trang Web.

C?ng Ty ch?u trách nhi?m thu th?p và qu?n ly D? Li?u Cá Nhan m?t cách h?p l?.

Trong tr??ng h?p b?n có b?t k? cau h?i ho?c nh?n xét nào liên quan ??n Chính Sách B?o V? Th?ng Tin Cá Nhan này ho?c vi?c thu th?p, qu?n ly và s? d?ng D? Li?u Cá Nhan c?a chúng t?i, ho?c trong tr??ng h?p b?n mu?n c?p nh?t, ch?nh s?a ho?c xóa D? Li?u Cá Nhan c?a mình, b?n có th? liên h? v?i chúng t?i b?ng cách g?i th? theo ???ng b?u ?i?n ho?c th? ?i?n t? ??n các ??a ch? sau:

 • Tên C?ng Ty: C?NG TY TNHH MUJI RETAIL (VI?T NAM)
 • ??a ch? email: info@muji.vn
 • ??a ch?: Parkson Saigontourist Plaza, S? 35Bis-45 ???ng Lê Thánh T?n, Ph??ng B?n

Nghé, Qu?n 1, Thành ph? H? Chí Minh, Vi?t Nam

Khi nh?n ???c th? hay th? ?i?n t? do Khách Hàng g?i ??n ??a ch? nêu trên, chúng t?i s? có nh?ng ph?n h?i thích h?p cho Khách Hàng theo lu?t pháp và quy ??nh hi?n hành.

Tùy thu?c vào quy?t ??nh c?a chúng t?i trong vi?c nang c?p các ch?c n?ng c?a Trang Web ?? bao g?m ch?c n?ng mua hàng tr?c tuy?n th?ng qua m?t tài kho?n cá nhan tr?c tuy?n, Trang Web này có th? bao g?m các liên k?t ??n các trang web, plugin và Trang Web c?a bên th? ba (ví d? nh?: Facebook và Instagram). N?u b?n ch?n các liên k?t này, b?n s? có th? l?y d? li?u c?a mình t? bên th? ba ?ó ?? ??ng ky/??ng nh?p vào Trang Web. Chúng t?i kh?ng qu?n tr? các trang web c?a bên th? ba và kh?ng ch?u trách nhi?m x? ly D? Li?u Cá Nhan ???c thu th?p, qu?n ly và s? d?ng b?i các bên th? ba ?ó. B?n có ngh?a v? ??c chính sách b?o v? th?ng tin cá nhan c?a bên th? ba, và ch?u m?i trách nhi?m khi ??ng y ?? các bên th? ba ?ó v? vi?c chia s? D? Li?u Cá Nhan c?a b?n.

Trong Chính Sách B?o V? Th?ng Tin Cá Nhan này, D? Li?u Cá Nhan có ngh?a là th?ng tin góp ph?n ??nh danh m?t Khách Hàng c? th? mà có th? ???c xác ??nh b?i cá nhan ?ó, bao g?m th?ng tin ???c li?t kê t? m?c a ??n h bên d??i và b?t k? th?ng tin nào khác mà Trang Web thu th?p ???c mà Khách Hàng mu?n gi? bí m?t.

Tuy nhiên, D? Li?u Cá Nhan quy ??nh t?i ?o?n trên kh?ng bao g?m d? li?u ?n danh. ?? Khách Hàng d? hi?u, v? v?n ?? này, chúng t?i có th? thu th?p và s? d?ng d? li?u th?ng kê (ví d?: d? li?u nhan kh?u h?c). C? th?, chúng t?i có th? t?ng h?p d? li?u s? d?ng c?a b?n ?? tính t? l? ph?n tr?m ng??i dùng truy c?p ch?c n?ng c?a m?t Trang Web ho?c trang web c? th?. D? li?u d?a trên s? li?u th?ng kê có th? ???c trích xu?t t? D? Li?u Cá Nhan mà kh?ng ti?t l? danh tính c?a Khách Hàng, b?t k? là tr?c ti?p hay gián ti?p. Trong tr??ng h?p s? li?u th?ng kê ???c tích h?p ho?c k?t h?p v?i D? Li?u Cá Nhan c?a m?t Khách Hàng c? th? d??i d?ng xác ??nh tr?c ti?p ho?c gián ti?p Khách Hàng ?ó, chúng t?i s? coi d? li?u tích h?p là D? Li?u Cá Nhan theo Chính Sách B?o V? Th?ng Tin Cá Nhan này.

Trong quá trình Khách Hàng s? d?ng Trang Web, và tùy thu?c vào quy?t ??nh c?a chúng t?i trong vi?c nang c?p ch?c n?ng c?a Trang Web ?? bao g?m ch?c n?ng mua hàng tr?c tuy?n th?ng qua m?t tài kho?n cá nhan tr?c tuy?n, t?i t?ng th?i ?i?m, chúng t?i có th? thu th?p, s? d?ng và l?u tr? D? Li?u Cá Nhan sau:

 1. Th?ng tin nh?n d?ng bao g?m ??nh danh ng??i dùng, ?nh h? s?, tên ng??i dùng (bi?t danh) ho?c th?ng tin nh?n d?ng t??ng t?, ngày sinh và gi?i tính.
 2. Th?ng tin liên l?c bao g?m tên, ??a ch? th? ?i?n t?, và s? ?i?n tho?i.
 3. D? li?u giao d?ch bao g?m các kho?n thanh toán ??n ho?c t? Khách Hàng và chi ti?t v? các s?n ph?m và d?ch v? mà Khách Hàng ?? mua t? chúng t?i và th?ng tin b?n nh?p vào m?u ??n trên Trang Web khi b?n ??ng ky s? ki?n mà chúng t?i t? ch?c, ví d? nh? tên c?a b?n, ??a ch? th? ?i?n t?, s? ?i?n tho?i, và các s?n ph?m mà Khách Hàng ?? mua.
 4. D? li?u k? thu?t thu th?p ???c qua Cookie (nh? ???c ??nh ngh?a t?i ?i?m a M?c 17 bên d??i) bao g?m ??a ch? Giao Th?c Internet (IP), d? li?u ??ng nh?p tài kho?n c?a Khách Hàng, lo?i và phiên b?n c?a trình duy?t, c?u hình múi gi? và vùng, d? li?u v? trí c?a c?a hàng c?a chúng t?i n?i Khách Hàng ??ng ky v? trí, lo?i và phiên b?n c?a plugin trình duy?t, h? ?i?u hành, n?n t?ng và c?ng ngh? khác trên thi?t b? ???c s? d?ng ?? truy c?p Trang Web.
 5. D? li?u h? s? tài kho?n bao g?m th?ng tin ??nh danh ng??i dùng, tên ng??i dùng (bi?t danh), m?t kh?u, m?i giao d?ch mua ho?c ??n ??t hàng c?a Khách Hàng, s? thích, ?u tiên, ph?n h?i và y ki?n ?ánh giá kh?o sát c?a Khách Hàng.
 6. D? li?u s? d?ng bao g?m th?ng tin v? cách Khách Hàng s? d?ng Trang Web và d?ch v? c?a chúng t?i.
 7. D? li?u ti?p th? và truy?n th?ng bao g?m ?u tiên nh?n th?ng tin ti?p th? t? chúng t?i và ?u tiên cho cách th?c nh?n th?ng tin ti?p th? ?ó.

Chúng t?i s? kh?ng thu th?p b?t k? D? Li?u Cá Nhan nào liên quan ??n ??i s?ng riêng t? c?a Khách Hàng, bao g?m các chi ti?t liên quan ??n ch?ng t?c ho?c s?c t?c c?a b?n, tín ng??ng ho?c t?n giáo, ??i s?ng tình d?c, khuynh h??ng tình d?c, quan ?i?m chính tr?, c?ng ?oàn, th?ng tin y t?, d? li?u di truy?n và sinh h?c, c?ng nh? b?t k? th?ng tin nào liên quan ??n vi?c k?t án hình s? ho?c t?i ph?m.

Theo lu?t pháp và quy ??nh hi?n hành, chúng t?i yêu c?u b?n cung c?p cho chúng t?i D? Li?u Cá Nhan chính xác và ???c c?p nh?t th??ng xuyên, và n?u b?n cung c?p D? Li?u Cá Nhan c?a b?t k? bên th? ba nào cho chúng t?i (n?u có), chúng t?i s? yêu c?u b?n cung c?p cho chúng t?i D? Li?u Cá Nhan ?ó sau khi xác nh?n r?ng b?n ?? có ???c s? ??ng y t? ch? s? h?u D? Li?u Cá Nhan ?ó.

Khách Hàng, b?ng cách truy c?p vào Trang Web, ho?c s? d?ng các s?n ph?m và d?ch v? do chúng t?i cung c?p trên Trang Web, s? ???c coi là ?? ??ng y tr??c v?i chúng t?i v? Chính Sách B?o V? Th?ng Tin Cá Nhan này, bao g?m c? vi?c thu th?p và s? d?ng D? Li?u Cá Nhan trong ph?m vi cho các m?c ?ích ???c nêu t?i tài li?u này.

Kh?ng mau thu?n v?i ?o?n tr??c, trong các tr??ng h?p theo quy ??nh t?i lu?t hi?n hành, chúng t?i có th? s? thi?t l?p m?t c? ch? riêng, theo ?ó b?n có th? ch?n cho phép ho?c kh?ng cho phép chúng t?i s? d?ng D? Li?u Cá Nhan trong tr??ng h?p D? Li?u Cá Nhan ???c chia s?, ti?t l? ho?c chuy?n giao cho b?t k? bên th? ba nào khác so v?i các bên quy ??nh trong ?i?m b M?c 11.

Chúng t?i có quy?n kh?ng cung c?p d?ch v? và hàng hóa c?a chúng t?i, bao g?m c? vi?c s? d?ng các ch?c n?ng c?a Trang Web cho b?n trong tr??ng h?p b?n kh?ng cung c?p D? Li?u Cá Nhan cho chúng t?i theo Chính Sách B?o V? Th?ng Tin Cá Nhan này và lu?t áp d?ng. Trong tr??ng h?p này, và tùy thu?c vào quy?t ??nh c?a chúng t?i trong vi?c nang c?p các ch?c n?ng c?a Trang Web ?? bao g?m ch?c n?ng mua hàng tr?c tuy?n th?ng qua m?t tài kho?n cá nhan tr?c tuy?n, chúng t?i có th? ph?i h?y ??n ??t hàng ho?c ??t ch? c?a b?n sau khi g?i cho b?n th?ng báo v? vi?c h?y b? ?ó b?ng ph??ng th?c phù h?p; tuy nhiên, chúng t?i s? kh?ng ch?u b?t k? trách nhi?m pháp ly nào ??i v?i b?t k? thi?t h?i ho?c m?t mát nào mà b?n ph?i gánh ch?u gay ra do vi?c t? ch?i ti?t l? D? Li?u Cá Nhan.

Trong quá trình Khách Hàng s? d?ng Trang Web, và tùy vào quy?t ??nh c?a chúng t?i trong vi?c nang c?p ch?c n?ng c?a Trang Web ?? bao g?m ch?c n?ng mua hàng tr?c tuy?n th?ng qua m?t tài kho?n cá nhan tr?c tuy?n, chúng t?i có th? thu th?p D? Li?u Cá Nhan theo các cách sau:

a.Thu Th?p Tr?c Ti?p:

Chúng t?i có th? yêu c?u b?n cung c?p bi?t danh, tên, ??a ch? th? ?i?n t?, ngày sinh, gi?i tính ho?c th?ng tin liên h? c?a b?n b?ng cách ?i?n vào bi?u m?u ho?c qua th?, ?i?n tho?i, th? ?i?n t? ho?c b?t k? ph??ng ti?n phù h?p nào khác trong các tr??ng h?p sau ?ay:

 • T?o tài kho?n trong Trang Web
 • ??ng ky tham gia m?t s? ki?n do chúng t?i lên k? ho?ch
 • ??ng ky d?ch v? do chúng t?i cung c?p
 • ??ng ky d?ch v? ho?c ?n ph?m c?a chúng t?i
 • Yêu c?u g?i th?ng tin ti?p th?
 • Tham gia các cu?c thi, qu?ng bá ho?c nghiên c?u
 • Cung c?p ph?n h?i cho chúng t?i

b. C?ng Ngh? T? ??ng:

Khi Khách Hàng s? d?ng Trang Web, chúng t?i có quy?n t? ??ng l?y d? li?u k? thu?t trên thi?t b? c?a Khách Hàng, hành vi duy?t web và các ki?u trình duy?t b?ng cách s? d?ng Cookie. Ngoài ra, chúng t?i có th? nh?n d? li?u k? thu?t v? b?n khi b?n truy c?p các trang web khác s? d?ng Cookie c?a chúng t?i.

c. Các bên th? ba ho?c các ngu?n có s?n c?ng khai:

Chúng t?i có th? nh?n D? Li?u Cá Nhan t? các bên th? ba khác nhau ???c li?t kê bên d??i:

 • D? li?u k? thu?t, th?ng tin v? trí, th?ng tin nh?n d?ng thi?t b? ??u cu?i, v.v. t? các nhà cung c?p phan tích và nhà cung c?p th?ng tin tìm ki?m (Google, Amazon Web Services, v.v.);
 • Th?ng tin liên l?c và d? li?u giao d?ch t? các nhà cung c?p c?ng ngh?, d?ch v? thanh toán và giao hàng cho m?c ?ích giao k?t và th?c hi?n h?p ??ng mua bán hàng hóa/d?ch v?;
 • Nh?n d?ng và th?ng tin liên l?c t? các ngu?n có s?n c?ng khai.

N?u lu?t pháp và quy ??nh hi?n hành có quy ??nh, chúng t?i s? xác ??nh bên th? ba mà D? Li?u Cá Nhan c?a Khách Hàng ???c l?y và th?ng báo cho Khách Hàng tr??c khi x? ly ho?c s? d?ng D? Li?u Cá Nhan.

Tùy thu?c vào quy?t ??nh c?a chúng t?i trong vi?c nang c?p ch?c n?ng c?a Trang Web ?? bao g?m ch?c n?ng mua hàng tr?c tuy?n th?ng qua m?t tài kho?n cá nhan tr?c tuy?n, chúng t?i có th? thu th?p và s? d?ng D? Li?u Cá Nhan ch? cho các m?c ?ích sau: Chính sách ??i hàng

 1. ?? cung c?p d?ch v? c?a chúng t?i cho Khách Hàng th?ng qua Trang Web.
 2. ?? gi?i thi?u cho Khách Hàng các s?n ph?m và d?ch v? ???c cá nhan hóa, ???c phan tích d?a trên l?ch s? duy?t Trang Web c?a Khách Hàng, th?ng qua Trang Web.
 3. ?? qu?ng bá và qu?ng cáo s?n ph?m và d?ch v? c?a chúng t?i b?ng cách g?i Khách Hàng tin t?c v? các c?a hàng, s?n ph?m và d?ch v? c?a chúng t?i.
 4. ?? phát hi?n các khi?m khuy?t và c?i thi?n các ch?c n?ng c?a Trang Web.
 5. ?? b?o v? l?i ích h?p pháp c?a chúng t?i ho?c l?i ích h?p pháp c?a b?t k? bên th? ba nào theo th?a thu?n v?i chúng t?i (n?u có).
 6. ?? b?o v? quy?n và l?i ích h?p pháp c?a Khách Hàng theo lu?t pháp và các th?a thu?n v?i chúng t?i.
 7. ?? chu?n b? k? ho?ch kinh doanh, báo cáo và d? báo.
 8. ?? nghiên c?u, t? ch?c các cu?c thi và rút th?m may m?n.
 9. ?? tuan th? các ngh?a v? pháp ly và h??ng d?n.

Trong tr??ng h?p có b?t k? thay ??i nào trong các m?c ?ích nêu trên, chúng t?i s? c?p nh?t và th?ng báo cho b?n b?ng cách g?i th?ng báo theo cách th?c thích h?p v? thay ??i ?ó và c? s? pháp ly c?a thay ??i ?ó.

D? Li?u Cá Nhan ???c thu th?p theo s? ??ng y r? ràng c?a b?n s? ch? ???c s? d?ng cho các ho?t ??ng ???c nêu t?i tài li?u này, ngo?i tr? các tr??ng h?p (i) m?t th?a thu?n riêng gi?a chúng t?i và Khách Hàng v? vi?c s? d?ng D? Li?u Cá Nhan cho các m?c ?ích và ph?m vi khác ngoài các m?c ?ích và ph?m vi ???c quy ??nh r? ràng ? ?ay, ho?c (ii) chúng t?i cung c?p các s?n ph?m ho?c d?ch v? theo yêu c?u c?a b?n, ho?c (iii) chúng t?i th?c hi?n ngh?a v? c?a mình theo lu?t pháp và quy ??nh hi?n hành.

Chúng t?i s? s? d?ng D? Li?u Cá Nhan cho các ph?m vi d?a trên các c?n c? pháp ly nh? ???c ?? c?p trong b?ng d??i ?ay:

STT M?c ?ích Ph?m Vi S? D?ng C? S? Pháp Ly
1 ?? ??ng ky Khách Hàng m?i/td> (a)Th?ng tin ??nh danh
(b)Th?ng tin liên l?c
(a) Hoàn thành ngh?a v? h?p ??ng v?i Khách Hàng
2 ?? cung c?p s?n ph?m và d?ch v? c?a chúng t?i cho Khách Hàng (a)Th?ng tin ??nh danh (b)Th?ng tin liên l?c (c)Th?ng tin giao d?ch (a) Hoàn thành ngh?a v? h?p ??ng v?i Khách Hàng (b) L?i ích h?p pháp c?a C?ng Ty (?? thu h?i b?t k? ngh?a v? nào mà Khách Hàng còn n? chúng t?i)
3 ?? qu?n ly m?i quan h? gi?a Khách Hàng và C?ng Ty (a)Th?ng tin ??nh danh (b)Th?ng tin liên l?c (c)Th?ng tin cá nhan (d)Th?ng tin truy?n th?ng ti?p th? (a) Hoàn thành ngh?a v? h?p ??ng v?i Khách Hàng (b) Tuan th? ngh?a v? pháp ly b?t bu?c (c) S? c?n thi?t cho l?i ích h?p pháp c?a chúng t?i (?? c?p nh?t h? s? c?a chúng t?i và nghiên c?u cách Khách Hàng s? d?ng s?n ph?m/d?ch v? c?a chúng t?i)
4 ?? cung c?p cho Khách Hàng các th?ng báo quan tr?ng v? s? an toàn và ?? tin c?y c?a Trang Web, s?n ph?m và d?ch v? (a)Th?ng tin ??nh danh (b)Th?ng tin liên l?c (c)Th?ng tin cá nhan (d)Th?ng tin truy?n th?ng ti?p th? (a) Hoàn thành ngh?a v? h?p ??ng v?i Khách Hàng (b) Tuan th? ngh?a v? pháp ly b?t bu?c
5 ?? cho phép Khách Hàng tham gia b?c th?m trúng th??ng ho?c cu?c thi ho?c th?c hi?n kh?o sát (a)Th?ng tin ??nh danh (b)Th?ng tin liên l?c (c)Th?ng tin cá nhan (d)Th?ng tin giao d?ch (e)Th?ng tin truy?n th?ng ti?p th?. (a) C?n thi?t cho l?i ích h?p pháp c?a chúng t?i (?? nghiên c?u cách Khách Hàng s? d?ng s?n ph?m/d?ch v? c?a chúng t?i, ?? phát tri?n s?n ph?m/d?ch v? và phát tri?n c?ng vi?c kinh doanh c?a chúng t?i)
6 ?? qu?n ly và b?o v? h? th?ng th?ng tin và kinh doanh c?a C?ng Ty (bao g?m kh?c ph?c s? c?, phan tích d? li?u, ki?m tra, b?o trì h? th?ng, h? tr?, báo cáo và l?u tr? d? li?u) (a)Th?ng tin ??nh danh (b)Th?ng tin liên l?c (c)Th?ng tin k? thu?t (a) C?n thi?t cho l?i ích h?p pháp c?a chúng t?i (cho ho?t ??ng kinh doanh, qu?n ly và cung c?p d?ch v? CNTT, an ninh m?ng, ch?ng gian l?n và tái t? ch?c kinh doanh ho?c tái c?u trúc t?p ?oàn) (b) Tuan th? các ngh?a v? pháp ly b?t bu?c.
7 ?? cung c?p n?i dung trang web có liên quan, qu?ng cáo, ?o l??ng ho?c ?? hi?u tác ??ng c?a qu?ng cáo ???c cung c?p cho Khách Hàng (a)Th?ng tin ??nh danh (b)Th?ng tin liên l?c (c)Th?ng tin h? s? cá nhan
(d)Th?ng tin giao d?ch
(e)Th?ng tin ti?p th? và truy?n th?ng
(f)Th?ng tin k? thu?t
(g)Th?ng tin s? d?ng
(a) C?n thi?t cho l?i ích h?p pháp c?a chúng t?i (?? nghiên c?u cách Khách Hàng s? d?ng s?n ph?m/d?ch v? c?a chúng t?i, ?? phát tri?n s?n ph?m/d?ch v?, ?? phát tri?n kinh doanh và th?ng báo chi?n l??c ti?p th? c?a chúng t?i)
8 ?? c?i thi?n Trang Web, s?n ph?m/d?ch v?, ti?p th?, m?i quan h? Khách Hàng, và tr?i nghi?m Khách Hàng b?ng cách s? d?ng phan tích d? li?u (a)Th?ng tin k? thu?t (b)Th?ng tin giao d?ch (c)Th?ng tin s? d?ng (a) C?n thi?t cho l?i ích h?p pháp c?a chúng t?i (?? phan nhóm Khách Hàng cho các s?n ph?m và d?ch v? c?a chúng t?i, gi? cho trang web c?a chúng t?i c?p nh?t và phù h?p, phát tri?n kinh doanh và th?ng báo chi?n l??c ti?p th? c?a chúng t?i)
9 ?? xu?t ho?c g?i y các s?n ph?m ho?c d?ch v? ???c cá nhan hóa (a)Th?ng tin ??nh danh (b)Th?ng tin liên l?c (c)Th?ng tin k? thu?t (d)Th?ng tin giao d?ch (e)Th?ng tin cá nhan (f)Th?ng tin s? d?ng (a) C?n thi?t cho l?i ích h?p pháp c?a chúng t?i (?? phát tri?n s?n ph?m / d?ch v? c?a chúng t?i và ?? phát tri?n kinh doanh c?a chúng t?i)

Chúng t?i s? n? l?c ?? cung c?p cho Khách Hàng các tùy ch?n cho vi?c s? d?ng m?t s? D? Li?u Cá Nhan. Chúng t?i s? ti?n hành các ho?t ??ng ti?p th? và qu?ng cáo trang ph?c các lo?i, nhu y?u ph?m hàng ngày, th?c ph?m và các s?n ph?m khác mà chúng t?i bán và/ ho?c d?ch v? chúng t?i cung c?p theo lu?t pháp và quy ??nh hi?n hành.

Tùy thu?c vào quy?t ??nh c?a chúng t?i trong vi?c nang c?p ch?c n?ng c?a Trang Web ?? bao g?m ch?c n?ng mua hàng tr?c tuy?n th?ng qua m?t tài kho?n cá nhan tr?c tuy?n, chúng t?i có th? s? d?ng D? Li?u Cá Nhan liên quan ??n danh tính, th?ng tin liên h?, th?ng tin k? thu?t, th?ng tin s? d?ng và th?ng tin h? s? c?a b?n ?? hình thành y t??ng c?a chúng t?i v? nhu c?u và s? thích c?a b?n. B?ng cách này, chúng t?i ?ánh giá s?n ph?m, d?ch v? và ?? xu?t nào phù h?p v?i Khách Hàng (mà chúng t?i g?i là th?ng tin ti?p th?).

N?u b?n yêu c?u th?ng tin t? chúng t?i, mua hàng t? chúng t?i ho?c ??ng ky m?t cu?c thi ho?c khuy?n m?i và kh?ng ch?n t? ch?i th?ng tin ti?p th? t? chúng t?i trong t?ng tr??ng h?p, b?n s? nh?n ???c th?ng tin ti?p th? t? chúng t?i.

B?n có th? yêu c?u chúng t?i ng?ng g?i th?ng tin ti?p th? b?t c? lúc nào b?ng b?t k? cách nào sau ?ay:

 1. Theo các liên k?t t? ch?i trong các th?ng tin ti?p th? ???c g?i cho b?n, ho?c
 2. Liên h? v?i chúng t?i (b?t c? lúc nào) sau Chi Ti?t Liên H? ???c ?? c?p trong M?c 2 c?a tài li?u này.

a. C?ng Ty

V?i t? cách là ??n v? thu th?p và qu?n ly D? Li?u Cá Nhan, C?ng Ty, các nhà qu?n ly và nhan viên có liên quan có quy?n truy c?p và s? d?ng D? Li?u Cá Nhan cho các m?c ?ích và trong ph?m vi quy ??nh t?i tài li?u này.

b. Các Bên Th? Ba

Trong ph?m vi và cho m?c ?ích s? d?ng ???c nêu t?i tài li?u này, chúng t?i có th? ti?t l? D? Li?u Cá Nhan c?a b?n cho RYOHIN KEIKAKU CO., LTD cho m?c ?ích c?i thi?n các s?n ph?m và d?ch v? c?a chúng t?i.

Ngoài ra, D? Li?u Cá Nhan s? ???c l?u tr? trong các máy ch? ???c cung c?p b?i Amazon Web Services, Inc. Chúng t?i có th? thuê ngoài t?t c? ho?c m?t ph?n vi?c x? ly D? Li?u Cá Nhan cho bên th? ba nh?m các m?c ?ích s? d?ng trong vi?c phát tri?n, b?o trì và các ho?t ??ng khác c?a h? th?ng. Trong tr??ng h?p này, chúng t?i s? ch?n m?t bên th? ba ???c coi là x? ly thích h?p D? Li?u Cá Nhan d?a trên các bi?n pháp ki?m soát an ninh ???c th?c hi?n b?i bên th? ba có liên quan, quy ??nh m?t cách thích h?p các v?n ?? liên quan ??n vi?c x? ly D? Li?u Cá Nhan, nh? ki?m soát an ninh, b?o m?t và ?i?u ki?n ?? ?y thác l?i, c?ng nh? tình tr?ng x? ly D? Li?u Cá Nhan c?a bên th? ba có liên quan trong th?a thu?n ?y thác, và th?c hi?n giám sát c?n thi?t và phù h?p.

c. C? Quan Nhà N??c

Chúng t?i có th? ti?t l? D? Li?u Cá Nhan cho các c? quan nhà n??c có th?m quy?n khi ???c yêu c?u th?c hi?n ngh?a v? pháp ly theo lu?t pháp và quy ??nh hi?n hành.

d. Th?a Thu?n Ch?p Thu?n và B?o M?t Riêng Bi?t

Chúng t?i s? thi?t l?p m?t c? ch? phù h?p ?? có ???c s? ch?p thu?n tr??c c?a b?n tr??c khi chia s? ho?c ti?t l? D? Li?u Cá Nhan c?a b?n cho b?t k? bên th? ba nào khác ngoài các bên ???c nêu trong ?i?m b ? trên. Chúng t?i s? kh?ng chia s?, ti?t l? ho?c chuy?n D? Li?u Cá Nhan v?i b?t k? bên th? ba ho?c ng??i kh?ng liên quan nào cho b?t k? m?c ?ích nào khác ngoài nh?ng m?c ?ích ???c quy ??nh t?i tài li?u này n?u chúng t?i kh?ng nh?n ???c s? ch?p thu?n r? ràng c?a Khách Hàng (ch?n ??ng y).

Chúng t?i s? ??m b?o r?ng b?t k? bên th? ba là cá nhan ho?c t? ch?c nào, nh?ng ng??i có th? truy c?p và s? d?ng D? Li?u Cá Nhan h?p l? s? có ngh?a v? gi? bí m?t D? Li?u Cá Nhan theo th?a thu?n b?o m?t có hi?u l?c và ràng bu?c. Quy?n truy c?p và s? d?ng D? Li?u Cá Nhan c?a b?n ch? ???c c?p cho nh?ng ng??i c?n nó ?? hoàn thành các nhi?m v? ???c chúng t?i giao phó theo h??ng d?n c?a chúng t?i.

 1. Chúng t?i s? l?u tr? D? Li?u Cá Nhan c?a b?n t?i Vi?t Nam và Nh?t B?n.
 2. Khi chuy?n D? Li?u Cá Nhan c?a b?n ra n??c ngoài, chúng t?i s? th?c hi?n các bi?n pháp b?o v? phù h?p theo lu?t pháp và quy ??nh hi?n hành ?? b?o v? D? Li?u Cá Nhan c?a b?n.
  N?u lu?t pháp c?a Vi?t Nam có quy ??nh, chúng t?i s? có hành ??ng c?n thi?t ?? ??m b?o D? Li?u Cá Nhan nh?n ???c t?i Nh?t B?n s? ???c b?o v? b?ng các bi?n pháp ít nh?t t??ng ???ng v?i các bi?n pháp ???c quy ??nh theo pháp lu?t Vi?t Nam. T?i Nh?t B?n, D? Li?u Cá Nhan nh?n ???c ch?u s? ?i?u ch?nh c?a lu?t pháp Nh?t B?n; tòa án, chính ph?, các c? quan hành pháp, các c? quan qu?n ly và c? quan an ninh c?a Nh?t B?n có th? truy c?p vào D? Li?u Cá Nhan c?a b?n mà kh?ng c?n th?ng báo cho b?n.

Chúng t?i s? th?c hi?n các bi?n pháp phù h?p ?? ??m b?o an toàn và b?o m?t D? Li?u Cá Nhan, ng?n ch?n hành vi tr?m c?p ho?c s? d?ng trái phép, truy c?p trái phép, s?a ??i ho?c phá h?y D? Li?u Cá Nhan c?a b?n.

a. Th?i Gian L?u Tr? D? Li?u Cá Nhan

Chúng t?i s? l?u tr? D? Li?u Cá Nhan c?a b?n trong th?i h?n dài nh?t ???c cho phép theo lu?t pháp và quy ??nh hi?n hành, tr? tr??ng h?p nh?n ???c b?t k? yêu c?u g? b? t? b?n. Trong m?t s? tr??ng h?p nh?t ??nh, chúng t?i s? ?n danh D? Li?u Cá Nhan c?a b?n cho m?c ?ích nghiên c?u ho?c th?ng kê (?i?u này s? kh?ng d?n ??n vi?c ti?t l? m?i liên h? gi?a b?n và D? Li?u Cá Nhan c?a b?n). Trong các tr??ng h?p nh? v?y, th?ng tin ?ó có th? ???c s? d?ng mà kh?ng c?n th?ng báo thêm cho Khách Hàng và kh?ng có b?t k? gi?i h?n th?i gian nào nh? ???c m? t? ? trên.

Chúng t?i s? l?u tr? ho?c gi? D? Li?u Cá Nhan thu ???c ? d?ng ?i?n t? ???c ghi l?i b?i máy ch? c?a chúng t?i ho?c máy ch? c?a bên th? ba ky h?p ??ng v?i chúng t?i.

b. Phá H?y D? Li?u Cá Nhan Sau Th?i Gian L?u Tr?

Chúng t?i s? h?y D? Li?u Cá Nhan ngay khi th?i h?n l?u tr? nh? ???c quy ??nh b?i pháp lu?t hi?n hành ch?m d?t. Trong tr??ng h?p D? Li?u Cá Nhan ph?i ???c l?u l?i theo quy ??nh pháp lu?t hi?n hành sau khi h?t th?i h?n l?u tr?, D? Li?u Cá Nhan liên quan s? ???c chuy?n ??n c? s? d? li?u riêng bi?t ho?c ???c l?u l?i ? m?t v? trí an toàn khác. Trong nh?ng tr??ng h?p nh? v?y, chúng t?i s? ch?n D? Li?u Cá Nhan c?n ???c h?y và h?y nó v?i s? ch?p thu?n c?a ng??i giám sát vi?c b?o v? Th?ng Tin Cá Nhan c?a chúng t?i. Chúng t?i s? h?y D? Li?u Cá Nhan ???c ghi và l?u l?i d??i d?ng các t?p ?i?n t? ?? chúng kh?ng th? ???c sao chép. D? Li?u Cá Nhan ???c ghi l?i và l?u tr? trong các tài li?u gi?y s? ???c nghi?n nát b?ng máy nghi?n ho?c ??t ?? tiêu h?y.

 1. Tùy thu?c vào quy?t ??nh c?a chúng t?i trong vi?c nang c?p ch?c n?ng c?a Trang Web ?? bao g?m ch?c n?ng mua hàng tr?c tuy?n th?ng qua m?t tài kho?n cá nhan tr?c tuy?n, b?n có các quy?n sau liên quan ??n D? Li?u Cá Nhan c?a b?n:
  • Yêu c?u ti?p c?n D? Li?u Cá Nhan Khách Hàng có th? yêu c?u các b?n sao D? Li?u Cá Nhan c?a ng??i ?ó mà chúng t?i ?ang n?m gi?, và có th? xác nh?n r?ng chúng t?i ?ang x? ly D? Li?u Cá Nhan c?a b?n m?t cách h?p pháp.
  • Yêu c?u ch?nh s?a D? Li?u Cá Nhan Khách Hàng có th? yêu c?u ch?nh s?a D? Li?u Cá Nhan kh?ng ??y ?? ho?c kh?ng chính xác mà chúng t?i ?ang n?m gi?. Tuy nhiên, trong tr??ng h?p này, chúng t?i có th? c?n xác nh?n tính xác th?c c?a th?ng tin m?i do b?n cung c?p.
  • Yêu c?u xóa D? Li?u Cá Nhan Khách Hàng có th? yêu c?u chúng t?i xóa D? Li?u Cá Nhan c?a b?n. Tuy nhiên, t?i th?i ?i?m l?p hóa ??n, chúng t?i kh?ng ph?i lúc nào c?ng có th? tuan th? yêu c?u xóa c?a b?n vì m?t s? ly do pháp ly nh?t ??nh (s? ???c th?ng báo cho b?n n?u có).
  • Ph?n ??i vi?c x? ly D? Li?u Cá Nhan N?u vi?c chúng t?i ho?c b?t k? bên th? ba nào x? ly D? Li?u Cá Nhan khi?n b?n c?m th?y r?ng nó ?nh h??ng ??n các quy?n ho?c quy?n t? do c? b?n c?a b?n trong các tr??ng h?p c? th? mà b?n ???c ??t vào, b?n có th? ph?n ??i vi?c x? ly D? Li?u Cá Nhan.
  • Yêu c?u h?n ch? ho?c d?ng x? ly D? Li?u Cá Nhan Khách Hàng có th? yêu c?u d?ng vi?c x? ly D? Li?u Cá Nhan c?a b?n n?u: (a) Khách Hàng yêu c?u chúng t?i ??m b?o tính chính xác c?a d? li?u; (b) Khách Hàng kh?ng c?n D? Li?u Cá Nhan nh?ng yêu c?u chúng t?i trích xu?t d? li?u mà chúng t?i ?ang n?m gi? cho m?c ?ích thi?t l?p, th?c hi?n ho?c bào ch?a cho các khi?u n?i pháp ly và tìm cách duy trì d? li?u ?ó; ho?c (c) chúng t?i c?n cung c?p các c?n c? chính ?áng ?? ch?ng minh r?ng chúng t?i ?? thu th?p, l?u tr? và s? d?ng d? li?u h?p l? trong tr??ng h?p Khách Hàng ch?t v?n chúng t?i trong vi?c x? ly d? li?u.
  • Yêu c?u chuy?n D? Li?u Cá Nhan Chúng t?i s? cung c?p cho b?n ho?c bên th? ba do b?n ch? ??nh D? Li?u Cá Nhan c?a b?n ? d?ng ???c c?u trúc, ph? bi?n ??i v?i h? th?ng máy tính và có ??nh d?ng d? ??c. Tuy nhiên, các quy?n ?ó ???c gi?i h?n trong th?ng tin t? ??ng khi b?n ??ng y cho chúng t?i s? d?ng tr??c, ho?c khi chúng t?i s? d?ng nó ?? th?c hi?n h?p ??ng v?i b?n.
  • Rút l?i s? ch?p thu?n c?a b?n Khách Hàng có quy?n rút l?i s? ch?p thu?n b?t c? lúc nào n?u b?n kh?ng mu?n chúng t?i x? ly D? Li?u Cá Nhan n?a. Tuy nhiên, ?i?u này s? kh?ng ?nh h??ng ??n tính h?p pháp c?a vi?c x? ly D? Li?u Cá Nhan tr??c khi b?n rút l?i s? ch?p thu?n. Ngoài ra, b?n th?a nh?n r?ng n?u b?n rút l?i s? ch?p thu?n c?a b?n, chúng t?i có th? kh?ng th? cung c?p cho b?n m?t s?n ph?m ho?c d?ch v? c? th?. Trong tr??ng h?p này, chúng t?i s? th?ng báo cho b?n khi b?n rút l?i s? ch?p thu?n c?a b?n.

b. Kh?ng phát sinh chi phí

V? nguyên t?c, b?n kh?ng ph?i tr? ti?n ?? ti?p c?n (ho?c th?c hi?n các ho?t ??ng khác) v?i D? Li?u Cá Nhan c?a b?n. Tuy nhiên, n?u yêu c?u c?a b?n kh?ng r? ràng, thi?u th?c t?, l?p ?i l?p l?i ho?c quá m?c ch?p nh?n ???c, mà nh?ng ?i?u này d?n ??n vi?c chúng t?i ph?i th?c hi?n các ho?t ??ng h? tr? v??t quá quy trình x? ly th?ng th??ng c?a chúng t?i, và ph?i gánh ch?u các kho?n phí kh?ng c?n thi?t, thì b?n có th? ph?i tr? m?t kho?n b?i th??ng t??ng ???ng v?i chi phí th?c t? phát sinh mà chúng t?i ?? ph?i gánh ch?u. Ngoài ra, trong nh?ng tr??ng h?p nh? v?y và khi lu?t pháp hi?n hành cho phép, chúng t?i có th? t? ch?i yêu c?u c?a b?n.

c. Xác nh?n yêu c?u c?a Khách Hàng

Tr??c khi chúng t?i tr? l?i b?t k? yêu c?u nào c?a b?n theo quy ??nh t?i ti?u m?c a ? trên, chúng t?i có th? ph?i yêu c?u th?ng tin c? th? t? b?n nh?m m?c ?ích xác ??nh danh tính c?a b?n. ?ay là m?t ph?n trong các bi?n pháp b?o m?t c?a chúng t?i ?? ??m b?o D? Li?u Cá Nhan kh?ng ???c ti?t l? cho nh?ng ng??i kh?ng có quy?n nh?n th?ng tin ?ó. Ngoài ra, chúng t?i có th? yêu c?u thêm th?ng tin ?? xúc ti?n ph?n h?i c?a chúng t?i.

d. Th?i gian c?n thi?t ?? ph?n h?i

Chúng t?i n? l?c ?? tr? l?i t?t c? các yêu c?u ho?c cau h?i trong vòng m?t (1) tháng k? t? khi nh?n ???c yêu c?u. Tuy nhiên, có th? m?t h?n m?t tháng ?? tr? l?i yêu c?u ho?c th?c m?c n?u yêu c?u ho?c th?c m?c ph?c t?p ho?c s? l??ng yêu c?u ho?c th?c m?c l?n. Trong tr??ng h?p này, chúng t?i s? th?ng báo cho Khách Hàng. Trong tr??ng h?p có b?t k? quy ??nh nào khác v?i ?o?n trên theo pháp lu?t hi?n hành, các quy ??nh ?ó s? ???c áp d?ng.

Tùy thu?c vào quy?t ??nh c?a chúng t?i trong vi?c nang c?p ch?c n?ng c?a Trang Web ?? bao g?m ch?c n?ng mua hàng tr?c tuy?n th?ng qua m?t tài kho?n cá nhan tr?c tuy?n, b?n có th? s?a ??i, xóa ho?c th?c hi?n b?t k? hành ??ng nào liên quan ??n D? Li?u Cá Nhan c?a b?n nh? ???c nêu trong ?i?m a c?a M?c 16 b?ng cách s? d?ng b?t k? bi?n pháp nào sau ?ay:

 1. S? d?ng ch?c n?ng/c? ch? “Tài kho?n c?a t?i” trên Trang Web; ho?c
 2. G?i th? ?i?n t? ??n m?t trong nh?ng ??a ch? ???c quy ??nh trong M?c 2 trên.

a. “Cookie”

có ngh?a là m?t t?p v?n b?n nh? ???c t?o ra b?i Trang Web, ???c l?u tr? trong thi?t b? c?a Khách Hàng t?m th?i cho vi?c k?t n?i ?ó ho?c v?nh vi?n trên ??a c?ng nh?m m?c ?ích cung c?p các d? li?u k? thu?t v? vi?c ??ng nh?p c?a Khách Hàng nh? ???c nêu t?i ?i?m d M?c 4 bên trên, ?? qua ?ó Trang Web có th? nh?n di?n Khách Hàng và thu th?p các th?ng tin v? ho?t ??ng c?a Khách Hàng trên Trang Web.

b. “L?i ích h?p pháp”

có ngh?a là l?i ích h?p pháp c?a C?ng Ty trong vi?c ?i?u hành và qu?n ly ho?t ??ng kinh doanh c?a chúng t?i ?? chúng t?i có th? cung c?p cho Khách Hàng d?ch v?, s?n ph?m ch?t l??ng cao nh?t v?i nh?ng tr?i nghi?m an toàn nh?t. Tr??c khi x? ly D? Li?u Cá Nhan c?a b?n vì l?i ích h?p pháp, chúng t?i s? lu?n xem xét và so sánh tác ??ng ti?m tàng ??i v?i b?n, quy?n và l?i ích h?p pháp c?a b?n. Chúng t?i s? kh?ng s? d?ng D? Li?u Cá Nhan c?a Khách Hàng cho b?t k? ho?t ??ng c? th? nào khác ngoài m?c ?ích và ph?m vi ???c Khách Hàng ??ng y (tr? các tr??ng h?p có s? ??ng y riêng c?a Khách Hàng ho?c theo yêu c?u c?a pháp lu?t hi?n hành). N?u Khách Hàng c?n thêm th?ng tin chi ti?t v? cách chúng t?i can nh?c gi?a l?i ích h?p pháp c?a chúng t?i và các tác ??ng ti?m tàng ??i v?i Khách Hàng trong m?t ho?t ??ng c? th?, Khách Hàng có th? liên h? v?i chúng t?i theo th?ng tin ???c nêu trong M?c 2 c?a tài li?u này.

c. “Hoàn thành ngh?a v? h?p ??ng”

có ngh?a là vi?c x? ly D? Li?u Cá Nhan c?n thi?t ?? th?c hi?n ngh?a v? h?p ??ng mà Khách Hàng là m?t bên ho?c Khách Hàng d? ??nh ?áp ?ng theo yêu c?u tr??c khi th?c hi?n.

d. “Tuan th? ngh?a v? pháp ly b?t bu?c”

?? c?p ??n vi?c tuan th? lu?t pháp hi?n hành và ngh?a v? pháp ly khi chúng t?i x? ly D? Li?u Cá Nhan c?a Khách Hàng.

Ngày ban hành: ngày 08 tháng 7 n?m 2020

C?NG TY TNHH MUJI RETAIL (VI?T NAM) ??a Ch? Tr? S? Chính: Parkson Saigontourist Plaza, S? 35Bis-45 ???ng Lê Thánh T?n, Ph??ng B?n Nghé, Qu?n 1, Thành ph? H? Chí Minh, Vi?t Nam

E-mail: info@muji.vn

S? ?i?n tho?i: 028 71088388

日本成本人片无码免费视频