?i?u kho?n và ?i?u ki?n s? d?ng

Gi?i thi?u

Chào m?ng quy khách ??n v?i trang web gi?i thi?u s?n ph?m http://www.funjabis.com/vn/
(sau ?ay g?i là “Trang web”) c?a MUJI Vi?t Nam (sau ?ay g?i là “Chúng t?i”).

Khi quy khách truy c?p vào trang web c?a chúng t?i có ngh?a là quy khách ??ng y v?i các ?i?u ki?n và ?i?u kho?n c?a trang web (sau ?ay g?i là “?i?u ki?n và ?i?u kho?n s? d?ng”). Chúng t?i có quy?n thay ??i, ch?nh s?a, thêm ho?c l??c b? b?t k? ph?n nào trong ?i?u ki?n và ?i?u kho?n s? d?ng này vào b?t c? lúc nào. Các thay ??i có hi?u l?c ngay khi ???c ??ng trên trang web mà kh?ng c?n th?ng báo tr??c. Và khi quy khách ti?p t?c s? d?ng trang web, sau khi các thay ??i v? ?i?u ki?n và ?i?u kho?n s? d?ng ???c ??ng t?i, có ngh?a là quy khách ch?p nh?n v?i nh?ng thay ??i ?ó.

Quy khách vui lòng ki?m tra th??ng xuyên ?? c?p nh?t nh?ng thay ??i c?a chúng t?i.

1. H??ng d?n s? d?ng trang web

- Ng??i dùng t?i thi?u ph?i 18 tu?i ho?c truy c?p d??i s? giám sát c?a cha m? hay ng??i giám h? h?p pháp.

- Nghiêm c?m s? d?ng b?t k? ph?n nào c?a trang web này v?i m?c ?ích th??ng m?i ho?c nhan danh b?t k? ??i tác th? ba nào n?u kh?ng ???c chúng t?i cho phép b?ng v?n b?n. N?u vi ph?m b?t c? ?i?u nào trong ?ay, chúng t?i s? x? ly theo lu?t pháp hi?n hành c?a Vi?t Nam.

- Trang web này ch? dùng ?? cung c?p th?ng tin s?n ph?m

2. Cách th?c mua hàng:

Khách hàng có th? liên h? mua hàng qua hình th?c: ??n xem và mua hàng tr?c ti?p t?i c?a hàng MUJI Vi?t Nam

3. Th??ng hi?u và b?n quy?n

Chúng t?i là ch? s? h?u c?a t?t c? các tài s?n trí tu? trên Trang web, ch?ng h?n nh? logo nh?n hi?u, thi?t k?, hình ?nh, video, phim ?nh, am nh?c, v.v. (g?i chung là “Tài li?u thi?t k?”). Trang web và các Tài li?u thi?t k? này trên Trang web ???c b?o v? b?i lu?t s? h?u trí tu? bao g?m lu?t b?n quy?n và các lu?t hi?n hành khác c?a Vi?t Nam.

4. Quy?n pháp ly

Các ?i?u ki?n và ?i?u kho?n s? d?ng, và n?i dung c?a trang web này ???c ?i?u ch?nh b?i lu?t pháp Vi?t Nam và Tòa án có th?m quy?n t?i Vi?t Nam s? gi?i quy?t b?t k? tranh ch?p nào phát sinh t? vi?c s? d?ng trái phép trang web này.

5. Thanh toán an toàn và ti?n l?i t?i MUJI Vi?t Nam

M?i khách hàng tham gia giao d?ch t?i c?a hàng MUJI Vi?t Nam ??u ???c h? tr? các hình th?c thanh toán ti?n l?i và an toàn.

- Thanh toán b?ng ti?n m?t.

- Thanh toán b?ng th? tín d?ng: Visa, MasterCard, JCB, American Express, Diners Club, UnionPay.

6. Giao k?t giao d?ch t?i c?a hàng MUJI Vi?t Nam

Khách hàng khi mua s?m t?i c?a hàng MUJI Vi?t Nam vui lòng ki?m tra s?n ph?m và hóa ??n mua hàng tr??c khi r?i kh?i qu?y thu ngan.

7. Chính sách ??i hàng

Tr??ng h?p s?n ph?m kh?ng b? l?i

  1. Ch? áp d?ng ??i v?i các s?n ph?m Trang ph?c nam, Trang ph?c n? & Trang ph?c tr? em. Kh?ng áp d?ng ??i ??i v?i ?? m?c trong, ?? lót.
  2. Ph?i xu?t trình hóa ??n g?c.
  3. Có th? ??i hàng trong vòng 07 (b?y) ngày (bao g?m ngày th? 07 ( b?y)).
  4. S?n ph?m ??i ph?i còn nguyên nh?n mác và ch?a qua s? d?ng.
  5. S?n ph?m ??i m?i ph?i ngang giá v?i s?n ph?m l?i. N?u giá c?a s?n ph?m ??i m?i cao h?n, khách hàng ph?i tr? thêm ph?n chi phí chênh l?ch.

Tr??ng h?p s?n ph?m b? l?i

L?u y: trong m?t s? tr??ng h?p, s? m?t th?i gian ?? xác nh?n l?i c?a s?n ph?m.

  1. Ph?i xu?t trình hóa ??n g?c
  2. Hóa ??n g?c kh?ng quá 07 (b?y) ngày k? t? ngày mua (bao g?m ngày th? 07 (b?y)), tùy vào tình hu?ng
  3. S?n ph?m ?? qua s? d?ng (kh?ng còn nh?n mác ho?c s?n ph?m ???c xác ??nh là ?? qua s? d?ng)
  4. S?n ph?m ??i m?i ph?i ngang giá v?i s?n ph?m l?i. N?u giá c?a s?n ph?m ??i m?i cao h?n, khách hàng ph?i tr? thêm ph?n chi phí chênh l?ch.

Tr? các tr??ng h?p ??c bi?t, chúng t?i kh?ng áp d?ng chính sách hoàn ti?n cho các s?n ph?m.

8. Gi?i quy?t tranh ch?p

B?t k? tranh c?i, khi?u n?i ho?c tranh ch?p phát sinh t? ho?c liên quan ??n giao d?ch t?i MUJI Vi?t Nam ho?c các ?i?u ki?n và ?i?u kho?n s? d?ng này ??u s? ???c gi?i quy?t b?ng hình th?c th??ng l??ng, hòa gi?i, tr?ng tài và/ ho?c Tòa án theo Lu?t b?o v? Ng??i tiêu dùng Ch??ng 4 v? Gi?i quy?t tranh ch?p gi?a ng??i tiêu dùng và t? ch?c, cá nhan kinh doanh hàng hóa, d?ch v?.

日本成本人片无码免费视频