MUJI ?? t?i Qu?n ??o Galapagos, n?i ???c hình thành b?i s? phun trào c?a ng?n núi l?a d??i bi?n vào kho?ng 5 tri?u n?m tr??c. Gi? thuy?t cho r?ng, t? xa x?a, nh?ng con rùa bi?n và c? ?à kh?ng l? ?? tr?i d?t vào b?, m?t trong s? chúng ?? thích nghi v?i m?i tr??ng s?ng n?i ?ay. Và nh? th?, loài bò sát ?? ?óng vai trò tiên phong trên qu?n ??o này. C?ng t?i hòn ??o này, Darwin ?? tìm th?y nhi?u phát hi?n sinh h?c có giá tr? c?a mình. Nh? v?y mà Qu?n ??o Galapagos ???c xem nh? có vai trò quan tr?ng trong vi?c hình thành thuy?t ti?n hóa l?ng danh. Thiên nhiên tuy ??n gi?n nh?ng c?ng v? cùng kh?c nghi?t. N?u b?n ?ào và nghiên c?u cát c?a nh?ng hòn ??o này, b?n s? hi?u ???c thành ph?n c?a chúng bao g?m: x??ng ??ng v?t, m?nh san h?, v? sò và m?nh v?n dung nham. ??i v?i các loài ??ng v?t t?i ?ay, chúng hoàn toàn kh?ng s? con ng??i. Chúng t?i c?m th?y nh? th? mình ?? tr? nên v? hình v?i chúng. Khi chúng t?i h?i “Có ?n khi con ng??i xu?t hi?n ? ?ay kh?ng?”, chúng tr? l?i r?ng “Vang, kh?ng sao ?au”. Nh?ng m?i tr??ng yên bình và hòa h?p mà chúng ?ang ??m chìm l?i mong manh ??n n?i ch? c?n chúng ta ch?m vào, chúng có th? bi?n m?t trong ch?p m?t. M? hình c?a MUJI lu?n hoà h?p v?i th? gi?i t? nhiên. V?i trí tu? nhan t?o, chúng ta s?p ??a n?n v?n minh sang giai ?o?n ti?p theo, nh?ng t?i th?i ?i?m này, m?t l?n n?a chúng t?i mu?n t?p trung s? chú y c?a mình vào s? th?ng thái c?a thiên nhiên.

×

“GALAPAGOS”

¥ 10,000 (excluding tax)
ISBN:978-4-909098-06-1
Release on February 28, 2018

日本成本人片无码免费视频