Cu?c s?ng c?a con ng??i g?n v?i vi?c d?n d?p. Nh?ng ?i?u này kh?ng có ngh?a là làm bóng l?n các ?? v?t ho?c m?i tr??ng xung quanh chúng ta. N?u ?? y quan sát m?t chút, b?n s? hi?u r?ng vi?c d?n d?p là ho?t ??ng giúp thi?t l?p s? can b?ng d? ch?u gi?a t? nhiên và nhan t?o.
Con ng??i là sinh v?t duy nh?t xay d?ng nên các thành ph? và m?i tr??ng s?ng b?ng cách ?i?u ch?nh chúng cho phù h?p v?i mình. ?ay là ly do vì sao con ng??i thay ??i m?i tr??ng s?ng theo nhu c?u c?a h?, trong ti?ng Nh?t g?i là “人工”, theo ngh?a ?en là “con ng??i + c?ng vi?c/th? c?ng/khéo léo”, và ???c hi?u là “nhan t?o”.
S?n ph?m nhan t?o lu?n ti?n l?i, nh?ng s? gia t?ng nhanh chóng c?a các v?t li?u có tính ?n mòn và tàn phá thiên nhiên, nh? nh?a và bê t?ng, khi?n con ng??i b?t ??u khao khát m?i tr??ng s?ng t? nhiên. Tuy nhiên, n?u chúng ta hoàn toàn kh?ng tác ??ng gì ??n thiên nhiên, b?i b?n và lá r?ng s? ?óng l?p và ch?t ??ng, còn cay c?i s? phát tri?n v? cùng nhanh chóng và kh?ng th? ki?m soát. ?ay có l? là ly do vì sao con ng??i ch?p nh?n s?ng cùng t? nhiên ? m?c ?? v?a ph?i và có ti?t ch?.
Ngay c? khi b?n xay d?ng m?t ng?i nhà ho?c m?t kh?ng gian ngoài tr?i, thì c?ng s? th?t th? l? và v? v? n?u các khía c?nh nhan t?o quá n?i tr?i. ? m?t m?c ?? nào ?ó, h?y thu?n theo t? nhiên; ??ng d?n s?ch s? nh?ng chi?c lá r?ng ho?c t?a tót cay quá m?c. Bí quy?t c?a vi?c d?n d?p có th? là khám phá ra s? tho?i mái v?a ph?i: nh?ng n?i mà t? nhiên và nhan t?o cùng t?n t?i và tranh ??u, gi?ng nh? mép n??c, n?i nh?ng con sóng x? nhau v? vào b?i cát bi?n.
N?m 2019, chúng t?i ?i vòng quanh th? gi?i và ghi l?i hình ?nh con ng??i ?ang d?n d?p. S? ki?n này x?y ra tr??c khi COVID-19 lan tràn kh?p th? gi?i. Chúng t?i ?? t? h?i li?u b?n ch?t c?a con ng??i có n?m im lìm trong c?ng vi?c d?n d?p hàng ngày và th?ng th??ng v??t lên trên v?n hóa và v?n minh kh?ng. Ngày nay, khi c? th? gi?i d?ng l?i, nh?ng b?c ?nh và video này làm cho chúng t?i nh? v? nh?ng thói quen th?ng th??ng c?a mình. Cho dù c?ng ngh? có ti?n b? nh? th? nào trong t??ng lai, con ng??i v?n là nh?ng sinh v?t s?ng, ?m l?y nh?p s?ng lu?n c?ng h??ng v?i t?ng th? th?t c?a chúng ta. Chúng ta có th? ti?n b??c theo nh?p ?i?u t? nhiên này.

Cu?n sách "掃除 / LàM S?CH" ?? ???c xu?t b?n.
?ay là m?t cu?n sách ?nh 504 trang bao g?m 16 danh m?c ho?t ??ng làm s?ch trên kh?p th? gi?i, ch?ng h?n nh? "LAU CHùI", "C? R?A" và "D?N D?P", v.v.

Kích c?: 120 x 160 mm
504 trang
Ch?a có t?i Vi?t Nam.

日本成本人片无码免费视频