Cùng MUJI passport - tr?i nghi?m ph??ng th?c mua s?m m?i cho cu?c s?ng tuy?t v?i h?n.

MUJI passport

passport image

MUJI passport là m?t ?ng d?ng mi?n phí trên ?i?n tho?i th?ng minh cho phép b?n tìm hi?u th?ng tin v? MUJI ? m?i lúc, m?i n?i. ?ng d?ng này cung c?p tin t?c c?ng nh? th?ng tin s?n ph?m, giúp b?n mua s?m tho?i mái và linh ho?t h?n. Ng??i s? d?ng c?ng có th? tích ?i?m MUJI mile và nh?n phi?u gi?m giá mua s?m th?ng qua ?ng d?ng này.

S? d?ng ?ng d?ng MUJI passport nh? th? nào?

t? MUJI

Nh?n tin t?c và th?ng tin v? MUJI. B?n c?ng có th? l?u các bài vi?t làm m?c yêu thích.

Catalog s?n ph?m

B?n có th? xem th?ng tin các s?n ph?m v? cùng ?a d?ng c?a MUJI.

?i?m MUJI-mile

B?n có th? tích ?i?m MUJI mile b?ng cách xu?t trình ?ng d?ng MUJI passport c?a b?n cho nhan viên lúc thanh toán. B?n c?ng s? nh?n ???c ?i?m MUJI mile khi check in lúc mua s?m t?i c?a hàng.

Phi?u gi?m giá

Phi?u gi?m giá s? ???c g?i th?ng qua ?ng d?ng MUJI Passport. Trong tu?n l? MUJI (MUJI Week), phi?u gi?m giá ??c bi?t s? ???c g?i ??n ngu?i dùng.

Ch??ng trình ?i?m MUJI Mile và Phi?u gi?m giá s? ???c MUJI chính th?c
áp d?ng cho C?a hàng khai tr??ng vào cu?i n?m nay.

passport_howto
passport_howto