MUJI POP UP STORE

Th?i gian ho?t ??ng

9:30AM – 22:00PM

??a ch?

MUJI POP UP STORE
Parkson Saigontourist Plaza, S? 35Bis – 45 ???ng Lê Thánh T?n, Ph??ng B?n Nghé, Qu?n 1, Thành Ph? H? Chí Minh, Vi?t Nam